Στων τυφλών τη χώρα ο μονόφθαλμος βασιλεύει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΜΑΘΕΙΑ

Στων τυφλών τη χώρα ο μονόφθαλμος βασιλεύει.

σημαίνει πως:
Ανάμεσα στους αμαθείς ο έχων λίγες γνώσεις ή ικανότητες θεωρείται σοφός και άριστος.
Στων τυφλών το χωριό παπάς με το ένα μάτι.