Πρώτα η πείρα κι ύστερα η πολλή γνώση.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΕΙΡΑ

Πρώτα η πείρα κι ύστερα η πολλή γνώση.

σημαίνει πως:
Πρέπει να έχουμε την απαραίτητη εμπειρία για την καθημερινόητά μας και μετά να έχουμε πολλές και γενικές γνώσεις.