Καιρός φέρνει τα λάχανα καιρός τα παραπούλια.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

χρο

Καιρός φέρνει τα λάχανα καιρός τα παραπούλια.

δηλώνει πως :
Αυτό που είναι να συμβεί θα συμβεί, στον κατάλληλο χρόνο.
ομοίως:
Καιρός πουλεί τα λάχανα, καιρός τα αγοράζει.