Όλα τα καλά δικά του και τ' αμπέλια γονικά του. 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ

Όλα τα καλά δικά του και τ' αμπέλια γονικά του. 

λέγεται :
Για πλεονέκτες, που τα θέλουν όλα δικά τους.